Regulamin

Regulamin świadczenia usług kosmetologii estetycznej MarBella Kosmetologia Estetyczna.

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady  korzystania z usług kosmetologicznych świadczonych w gabinecie kosmetologicznym MarBella Kosmetologia Estetyczna ul. Gdańska 59A 83-330 Żukowo, zwanego dalej „gabinetem”.

Pacjenci gabinetu mają obowiązek  zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnego zabiegu  kosmetycznego, zwanego dalej „zabiegiem”.

Przystąpienie do zabiegu  jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

Każdy Pacjent ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od momentu  przystąpienia do zabiegu.

§ 2 Pacjenci

Pacjentem gabinetu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna. Dopuszcza się korzystanie z zabiegów przez osoby niepełnoletnie,  powyżej 13 roku życia, za wyraźną zgodą rodziców, opiekuna lub  przedstawiciela ustawowego. Pracownik gabinetu jest uprawniony do żądania w  każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z  osobą uprawnioną do jej wyrażenia celem potwierdzenia wyrażenia zgody  oraz do odmowy świadczenia zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy  jej wyrażenia.

§ 3 Higiena i bezpieczeństwo

Powierzchnie płaskie, a także inne elementy wyposażenia gabinetu są dezynfekowane  co najmniej raz dziennie.

Zabiegi wymagające przerwania ciągłości skóry wykonywane są z należytą sterylnością oraz higieną. Skóra zostaje zdezynfekowana odpowiednimi preparatami do dezynfekcji.

 

§ 4 Świadczenie usług

Przed przystąpieniem do zabiegu  przeprowadzamy z Pacjentem szczegółowy wywiad.

Wywiad ma na celu ustalenie czy stan zdrowia Pacjenta, przebyte lub obecne  choroby, a także tryb życia nie stanowią przeciwwskazań do odbycia zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych. Omawiane są również zalecenia pozabiegowe.

Każdy Pacjent jest informowany o przeciwwskazaniach, skutkach ubocznych oraz zaleceniach pozabiegowych, a  przystępując do zabiegu ma ich pełną świadomość i je akceptuje.

Pacjenci, przed rozpoczęciem zabiegu, mają obowiązek powiadomić specjalistę o  wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na  przebieg zabiegu, w szczególności o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub  okresie połogowym i karmienia, , stanach zapalanych w fazie  ostrej, chorobach nowotworowych, posiadanych protezach lub wkładkach (np.  domacicznych), przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała.

W przypadku zabiegów z użyciem igły, kartridża lub zabiegów laserowych wymagane jest wypełnienie pisemnej karty zdrowia zgodnie z prawdą i/lub pisemna zgoda na zabieg.

Pacjenci zobowiązani są do poinformowania osoby wykonującej zabieg o zmianie swojego stanu zdrowia, jeśli zabiegi przeprowadzane są w jednej serii, nie przekraczając 21 dni między zabiegami.

Jeśli odstępy miedzy zabiegami są większe niż 31 dni, pacjent zobowiązany jest ponownie wypełnić aktualną kartę dotyczącą stanu zdrowia.

Pacjenci zobowiązani są do natychmiastowego  poinformowania osoby wykonującej zabieg o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie  wykonywania zabiegu.

W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu, osoba wykonująca może odmówić jego przeprowadzenia, także w przypadku, gdy stwierdzi pozostawanie Pacjenta pod wpływem alkoholu lub środków  odurzających.

§ 5 Płatność

Pacjent jest zobowiązany do zapłaty za wykonane usługi kosmetologiczne.

W gabinecie udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką lub kartą.

Gabinet zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na  zabiegi świadczone w MarBella Kosmetologia Estetyczna. Skorzystanie z obniżonej ceny lub  promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami, które zostaną  podane do publicznej wiadomości.

Z tytułu promocji Pacjentom, którzy ponieśli pełną cenę zabiegu nie przysługują żadne roszczenia.

§ 6 Odpowiedzialność

Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia gabinetu  MarBella Kosmetologia Estetyczna Pacjenci odpowiadają bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie  odpowiedzialne ich ustawowi przedstawiciele.

Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za okrycia wierzchnie oraz za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i  torebki, które Pacjent powinien zatrzymać przy sobie.

Gabinet ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie zabiegu przez osobę wykonującą go.

Niezastosowanie się Pacjenta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i  przeciwwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności  za wykonany zabieg po stronie gabinetu.

Gabinet nie odpowiada za  niezadowolenie Pacjenta z efektu końcowego zabiegu, wynikającego z  subiektywnych odczuć Pacjenta, jeśli został on wykonany w sposób  profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetologiczną i w sposób nieustępujący  ogólnie przyjętym standardom.

§ 7 Rezerwacje

Pacjent może uprzednio umówić termin wykonania zabiegu telefonicznie, poprzez  wiadomość na profilu służbowym facebook/instagram MarBella Kosmetologia Estetyczna  lub osobiście w gabinecie.

Na zarezerwowane zabiegi należy się zgłosić najpóźniej na 5 minut przed  umówioną godziną. Gabinet zachowuje prawo do niewykonania zabiegu na rzecz Pacjenta, który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 15 minut.

Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Pacjenta, zabieg może zostać  wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy  zabiegu zostaną skrócone wedle uznania osoby wykonującej zabieg, z wyjątkiem etapów,  które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany zabieg  należy się cena w pełnej wysokości.

W przypadku opóźnienia się  zabiegu z przyczyn leżących po stronie gabinetu, żaden z  etapów nie zostanie skrócony.

Nieprzystąpienie do zabiegu w umówionym terminie lub odwołanie terminu  na mniej niż 48 godziny przed jego rozpoczęciem, uprawnia gabinet do niedokonywania dalszych rezerwacji dla tego Pacjenta.

Gabinet zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonego terminu np. z powodu choroby lub innych przyczyn osobistych, jednocześnie uzgadniając z Pacjentem nowy termin zabiegu dogodny dla obu stron.

W przypadku umówienia się na zabieg makijażu permanentnego obowiązuje zadatek.

Po ustaleniu daty i godziny wizyty należy wpłacić zadatek w wysokości 150 zł. Kwota zadatku zostanie odliczona od kwoty wykonanego zabiegu. Zadatek należy wpłacić w ciągu maksymalnie 3 dni od daty zarezerwowania wizyty. W przypadku nie wpłynięcia na konto wyznaczonej kwoty, wizyta zostaje anulowana.

Zadatek jest formą rezerwacji terminu i jest on BEZZWROTNY w momencie nie pojawienia się na zabiegu bez względu na sytuacje, np. Pacjent godzinę przed wizytą informuje, że jest w ciąży lub jest chory. Zadatek jest BEZZWROTNY także w przypadku odwołania terminu na mniej niż 48 godziny przed jego rozpoczęciem. 

Przekładanie zadatkowanego terminu więcej niż 2 razy skutkuje przepadnięciem zadatku.

Dzień przed wizytą każdy Pacjent dostaje SMS z przypomnieniem o wizycie.

OPŁACENIE ZADATKU WIĄŻE SIĘ Z ZAPOZNANIEM ORAZ AKCEPTACJĄ REGULAMINU.

Zadatek można opłacić na miejscu lub przelewem bankowym.

Jeśli Pacjent wybierze opcję przelewu, przedstawiamy poniżej dane do wpłaty.

MarBella Kosmetologia Estetyczna

Ul. Gdańska 59A

83-330 Żukowo

02 1160 2202 0000 0004 6561 8907

TYTUŁEM: imię i nazwisko, data oraz godzina zabiegu.

UWAGA

Jeżeli Pacjent posiada już makijaż permanentny (nawet zrobiony kilka lat temu i niewidoczny) – proszony jest o wcześniejszy kontakt w celu stwierdzenia jakości oraz intensywności obecnego makijażu permanentnego oraz dalszego postępowania.

Jeśli taka informacja będzie zatajona, a makijaż nie pozwoli na wykonanie pigmentacji w dniu zabiegu, zadatek również przepada.

Dopigemtnowanie makijażu permanentnego jest obowiązkowe!

Brak dopigmetnowania świadczy o niedokończonym zabiegu.

– Dopigmentowanie wykonujemy miedzy 5-7 tyg po pierwszym zabiegu. Termin umawiamy w dniu w pierwszej pigmentacji.

 

§ 8  Reklamacje

Pacjent ma prawo do złożenia reklamacji, sposobu wykonania zabiegu lub  jego efektów, w terminie 7 dni od jego wykonania lub wystąpienia  niepożądanych efektów zabiegu. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest  udowodnienie wykonania zabiegu w gabinecie w dowolnej formie.

Reklamacje składa się w formie pisemnej osobiście w MarBella Kosmetologia Estetyczna lub za  pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres gabinetu.

Wskazane jest  dołączenie do zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej.

Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni.

W przypadku uznania reklamacji gabinet dokona zwrotu ceny zabiegu Pacjentowi i umożliwi mu skorzystanie z nieodpłatnego zabiegu korygującego. Gabinet może zaproponować dodatkowe korzyści w ramach  zadośćuczynienia.

W przypadku odmowy uznania reklamacji Pacjentowi  przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie 14 dni.

W przypadku kwestionowania zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Pacjent nie  jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę – w przypadku zasadności  jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Gabinet  zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Pacjenta z opłaty w  przypadku zasadnych podstaw reklamacji.

§ 9 Postanowienia końcowe

Gabinet zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Nowe postanowienia  są wiążące od momentu ich opublikowania w gabinecie. Do rezerwacji i zabiegów wykonanych przed zmianą stosuje się postanowienia  dotychczasowe.

Każdy Pacjent ma prawo wglądu do regulaminu, cennika i certyfikatów na jakie powołuje się MarBella Kosmetologia Estetyczna.

Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług kosmetologicznych winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie

Niniejszy regulamin obowiązuje od 07.02.2022 r.